Nội Thất Văn Phòng Tân Lộc Phát


Không Gian Sảnh

Không Gian Phòng Tiếp Khách

Không Gian Phòng Kinh Doanh

Không Gian Phòng Hành Chánh Kế Toán
Không Gian Phòng Thủ Quỷ

Không Gian Phòng Họp

Không Gian Phòng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Không Gian Phòng Giám Đốc


Không Gian Phòng Phó Giám Đốc

Không Gian Phòng Phó Giám Đốc Sản Xuất

Không Gian Phòng Ăn
--------------------
Công Trình: Nội Thất Văn Phòng Tân Lộc Phát
Dịch vụ: Thiết kế thi công nội thất