Nội Thất Văn Phòng Ngân Hàng Viettin Thanh Hóa


Mặt Bằng tầng 1Không Gian Giao Dịch Khách Hàng

Mặt Bằng Tầng 2
Không Gian Phòng Làm Việc Nhân Viên
Không Gian Phòng Phó Giám Đốc

Mặt Bằng Tầng 3Không Gian Phòng Giám Đốc

Không Gian Phòng Tiếp Khách Giám Đốc


Không Gian Phòng Họp Lãnh Đạo

Mặt Bằng Tầng 5


Không Gian Phòng Họp Lớn

Mặt Bằng Tầng 9Không Gian Hội Trường


Không Gian Phòng Trưng Bày

-------------

Công trình: Nội Thất Văn Phòng Ngân Hàng Viettin Thanh Hóa

Dịch vụ: Thi công nội thất